Tuấn Hà

nuôi cấy tảo

Khu tôm Bố Mẹ

Sản xuất Post

khách hàng tiêu biểu

Họp mặt cuối năm 2020

Hội nghị tri ân khách hàng đầu năm 2019 tại Nam Định

GĐKD KV Miền Trung tổ chức hội thảo tại Núi Thành - Quảng Nam ngày 06/3/2018

Hội thảo tại Quảng Nam ngày 01/11/2016

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 5 - 2021

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 4 - 2021

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 3 - 2021

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 2 - 2021

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 1 - 2021

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 1 - 2020

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 5 - 2019

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 4 - 2019

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 3 - 2019

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 2 - 2019

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 1 - 2019

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 4 - 2018

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 3 - 2018

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 2 - 2018

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 1 - 2018

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 6-2017

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 5-2017

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 4-2017

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 3-2017

hồ sơ hình ảnh nhập tôm đợt 2-2017

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 1 năm 2017

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 4 năm 2016

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 3 năm 2016

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 2 năm 2016

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 1 năm 2016

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 4 năm 2015

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 3 năm 2015

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 2 năm 2015

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 1 năm 2015

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 9 năm 2014

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 8 năm 2014

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 7 năm 2014

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 6 năm 2014

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 5 năm 2014

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 4 năm 2014

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 3 năm 2014

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 2 năm 2014

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 1 năm 2014

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 8 năm 2013

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 7 năm 2013

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 6 năm 2013

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 5 năm 2013

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 4 năm 2013

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 3 năm 2013

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 2 năm 2013

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 1 năm 2013

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm đợt 1 năm 2012

Nuôi tôm thương phẩm

Đồng hành cùng Hội nghị học tốt - Đại học Nha Trang

Tuấn Hà tài trợ Những Ngôi Nhà Nhân Ái

Tuấn Hà tài trợ giải quần vợt huyện Bình Đại - Bến Tre

Tuấn Hà tài trợ chính Hội nghị học tốt và giao lưu với doanh nghiệp (Đại học Nha Trang)