Công ty Tuấn Hà nhập thêm 315 cá thể tôm bố mẹ từ Hawaii – Mỹ (đợt 1 năm 2019)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 12/01/2019 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 315 cá thể tôm bố mẹ từ Hawaii – Mỹ (đợt 1 năm 2019)       Như những lần nhập trước đây, Tôm […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 498 cá thể tôm bố mẹ từ Hawaii – Mỹ (đợt 4 năm 2018)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 28/9/2018 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 498 cá thể tôm bố mẹ từ Hawaii – Mỹ (đợt 4 năm 2018)       Như những lần nhập trước đây, Tôm […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 336 cá thể tôm bố mẹ từ Hawaii – Mỹ (đợt 3 năm 2018)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 24/6/2018 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 336 cá thể tôm bố mẹ từ Hawaii – Mỹ (đợt 3 năm 2018)       Như những lần nhập trước đây, Tôm […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 200 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty CP (đợt 2 năm 2018)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 05/4/2018 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 200 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty cổ phần chăn nuôi CP Thái Lan (đợt 2 năm 2018)       Như […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 200 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty CP (đợt 1 năm 2018)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 05/02/2018 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 200 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty cổ phần chăn nuôi CP Thái Lan (đợt 1 năm 2018)       Như […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 200 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty CP (đợt 6 năm 2017)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 05/8/2017 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 200 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty cổ phần chăn nuôi CP Thái Lan (đợt 6 năm 2017)       Như […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 420 cá thể tôm bố mẹ từ SIS (đợt 5 năm 2017)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 21/7/2017 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 420 cá thể tôm bố mẹ từ SIS – Shrimp Improvement Systems (đợt 5 năm 2017)       Như những lần nhập trước […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 200 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty CP (đợt 4 năm 2017)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 06/5/2017 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 200 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty cổ phần chăn nuôi CP Thái Lan (đợt 4 năm 2017)     […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 620 cá thể tôm bố mẹ từ SIS (đợt 3 năm 2017)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 07/4/2017 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 620 cá thể tôm bố mẹ từ SIS – Shrimp Improvement Systems (đợt 3 năm 2017)       Như những lần nhập trước […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 400 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty CP (đợt 2 năm 2017)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 06/02/2017 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 400 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty cổ phần chăn nuôi CP Thái Lan (đợt 2 năm 2017)       Như […]